Pravidlá ochrany a podmienky spracúvania osobných údajov
MaxLux, s.r.o., vydané 24.5.2018

Vaše osobné údaje a informácie sú chránené. Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za dôležitú a preto sme spracovali tieto pravidlá a podmienky.

S osobnými údajmi našich užívateľov nakladáme výhradne v súlade s platnou legislatívou, to znamená, že všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov alebo aj GDPR (General Data Protection Regulation).

Tieto Podmienky spracúvania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25. mája 2018 a považujú sa za splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 nariadenia a § 19 zákona.

Základné informácie
Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť MaxLux, s.r.o. so sídlom Lozorno 1063, 900 55 LOZORNO, IČO 45 331 715, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka 62162/B. ďalej len “Spoločnosť MaxLux”

Naše služby prevádzkujeme pod značkou a názvom ModerneDomy.sk a prostredníctvom webovej stránky: www.ModerneDomy.sk.

Osobné údaje sú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorú možno identifikovať priamo, alebo nepriamo, jej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.

Dotknutou osobou v zmysle nariadenia a zákona, ktorej osobné údaje sa spracovávajú je každý používateľ služieb a produktov Spoločnosti MaxLux, vrátane vás.

Spoločnosťou v zmysle nariadenia a zákona je Spoločnosť MaxLux, ktorá vymedzila účel a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov a spracúva ich vo vlastnom mene.

Údaje spracovávame len v rozsahu nevyhnutne potrebnom a po nevyhnutnú dobu. Nižšie nájdete prehľad toho, ako s Vašimi osobnými údajmi nakladáme a ako sú Vaše dáta chránené.

Čo je právnym základom a účelom spracúvania osobných údajov?
Aktívnym potvrdením súhlasu s Podmienkami (označením príslušného políčka) a následným odoslaním registrácie či inak označenej požiadavky na dodanie alebo sprístupnenie konkrétnej služby:
1) slobodne udeľujete Spoločnosti MaxLux súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účely uvedené v Podmienkach v súlade s nariadením a zákonom,
2) potvrdzujete, že vami vyplnené osobné údaje sú správne a aktuálne,
3) súčasne potvrdzujete, že v prípade, ak máte menej ako 16 rokov, vám bol zákonným zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Pre aký účel osobné údaje spracovávame a právny základ
Účelom spracúvania vašich osobných údajov je používanie a trvanie konkrétnej služby Spoločnosti MaxLux, ktorú požadujete, alebo ku ktorej požaduje prístup, resp. uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorá tvorí právny základ pre realizáciu požadovanej služby. Služby Spoločnosti MaxLux zahŕňajú:
1) služby architekta a projektanta
2) služby interiérového dizajnéra
3) obchodné služby – najmä komunikácia a tvorba a zasielanie ponúk
4) poskytovanie informácií prostredníctvom elektronickej a telefonickej komunikácie, ako aj marketingových materiálov Spoločnosti – katalógy, ebooky, letáky a pod.
5) prevádzkovanie stránky: www.ModerneDomy.sk.

Osobné údaje, ktoré sa spracovávajú pri komunikácii so Spoločnsťou MaxLux:
Keď komunikujete so zástupcami našej Spoločnosti e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, zhromažďujeme osobné údaje ako vaše meno, poštovú adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo preferovaný spôsob kontaktovania a informácie o produktoch či službách, o ktoré máte záujem, alebo ktoré už využívate.
Účel a právny základ:
Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckej a produktovej podpory, ktorú poskytujeme našim zákazníkom, alebo záujemcom o naše produkty či služby. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je legitímny záujem Spoločnosti poskytnúť vám relevantné informácie a služby.

Osobné údaje, ktoré sa spracovávajú pri objednaní a zakúpení produktu, či služby v Spoločnsti MaxLux:
Ak si zakúpite produkt alebo službu, Spoločnosť zhromažďuje vaše meno, poštovú adresu, email a telefónne číslo – ako sú uvedené na objednávke. V prípade, že je to nutné na vyhotovenie projektov, či architektonických štúdií, zhromažďujeme údaje o mieste vykonania služby – spravidla číslo parcely a číslo LV. Nezobrazujeme ani neukladáme informácie súvisiace s platbami, ani ďalšie informácie.
Spoločnosti, ktorých produkty ponúkame (najmä spoločnosť RD Rýmařov, s.r.o.) s vami v prípade záujmu o produkt uzatvoria osobitnú zmluvu/objednávku, ktorej súčasťou bude aj osobitný súhlas so spracovaním osobných údajov. V tomto vzťahu vystupujeme ako partner, ktorý pristupuje k vašim osobným údajom na základe obchodných podmienok a zmluvy s týmito spoločnosťami, ale údaje nezhromažďujeme.
Spoločnosť Ma3Dan, s.r.o. v pozícii tretej strany spracúva informácie súvisiace iba s účtovníctvom spoločnosti MaxLux, s.r.o.
Účel a právny základ:
Vaše meno, poštovú adresu, email a telefónne číslo zhromažďujeme, aby sme mohli spracovať vašu objednávku a vyhotoviť vám objednanú službu. Právnym základom na spracovanie vášho mena, poštovej adresy, emailu a telefónneho čísla je plnenie objednávky, alebo zmluvy.

Osobné údaje, ktoré sa spracovávajú pre účely obchodnej komunikácie a marketingu
Osobné údaje spracovávame, keď si stiahnete elektronické materiály umiestnené na našich stránkach, registrujete sa na odber noviniek a pod.
Účel a právny základ:
Ak udelíte súhlas s doručovaním marketingových informácií od spoločnosti MaxLux, spracujeme vašu e-mailovú adresu a zvolené meno a priezvisko aj na účely odosielania marketingových informácií o našich produktoch a službách. Právnym základom na spracovanie vašej e-mailovej adresy na tento účel je váš súhlas. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať tým, prostredníctvom odkazu na zrušenie odberu v spodnej časti našich marketingových e-mailov.

Súbory cookies.
Spoločnosť MaxLux používa na svojich webových stránkách súbory cookies. Súhlas s používaním súborov cookies môžete udeliť zakliknutím príslušného tlačítka v lište, ktorá sa vám automaticky zobrazí pri návšteve webovej lokality.
Čo sú Cookies, ako ich spravovať a vymazať nájdete v právnej informácii o cookies na našej stránke.

Môžeme Vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu?
Áno, môžu nastať situácie, keď na spracovanie Vašich osobných údajov nepotrebujeme Váš súhlas. Táto situácia môže nastať v nasledujúcich prípadoch:
1) keď si objednáte niektorý z našich produktov alebo služieb, spracovávame vaše údaje na základe účelu plnenia zmluvy
2) keď nám to nariaďuje zákon alebo iný právny predpis
3) keď je spracovanie nevyhnutné na účel oprávneného záujmu najmä zaistenie bezpečnosti našich webových stránok.

Ako dlho budeme osobné údaje uchovávať?
Spracúvané osobné údaje uchovávame v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú.
Osobné údaje užívateľov, ktorí sú našimi zákazníkmi a majú náš produkt, spracovávame údaje po dobu trvania záruky. Osobné údaje ľudí, ktorí prejavili záujem o informácie stiahnutím elektronických materiálov alebo o odber noviniek uchovávame od udelenia súhlasu do doby jeho odvolania, maximálne však 5 rokov. Následne spoločnosť MaxLux zabezpečí bez likvidáciu (vymazanie) vašich osobných údajov v zmysle nariadenia a zákona.
Súhlas môžete odvolať napísaním na e-mail gdpr@maxlux.sk.
Osobné údaje získané pomocou súborov Cookie spracovávame po dobu 10 rokov.

Ako sú vaše osobné údaje zabezpečené?
Vaše osobné údaje sú v bezpečí, pretože ich spracovávanie sa uskutočňuje prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení, ktoré zaručia bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.
V tejto súvislosti je Spoločnosť MaxLux oprávnená spracúvaním vašich osobných údajov na základe písomnej zmluvy poveriť tretiu osobu disponujúcu adekvátnou personálnou, technickou, organizačnou a odbornou spôsobilosťou, ktorá bude ako sprostredkovateľ spracúvať vaše osobné údaje v súlade s nariadením a zákonom v mene Spoločnosti MaxLux. Tieto osoby sú naši spolupracovníci, sú preverení, majú prístup iba k tým údajom, ktoré potrebujú pre poskytnutie služby a len po nevyhnutne nutnú dobu.
V prípade, keď s nami budete komunikovať e-mailom, prostredníctvom chatu, alebo iných aplikácií, nemusia byť tieto spôsoby komunikácie šifrované. Preto by ste ich nemali používať na oznamovanie dôverných informácií.

Akým spôsobom môžete svoj súhlas odvolať?
Svoj dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať.
Pošlite nám e-mail na gdpr@maxlux.sk s tým, že svoj súhlas odvolávate.
Týmto Vaším odvolaním súhlasu však nie je dotknuté spracovanie vašich osobných údajov v rozsahu potrebnom na splnenie iných povinností, ktoré nám ukladá zákon alebo iný právny predpis.

Aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?
Na základe zákona o ochrane osobných údajov a ďalších právnych predpisov najmä Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov máte nasledujúce práva:
1) právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať
2) právo svoje osobné údaje upraviť, doplniť
3) právo požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov
4) právo v určitých prípadoch namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov
5) právo požadovať prenesenie svojich osobných údajov
6) právo na prístup k svojim osobným údajom
7) v určitých prípadoch právo na upozornenie o porušení zabezpečenia osobných údajov
8) právo „byť zabudnutý“, tzn. právo na vymazanie osobných údajov, ak nám ich spracovanie nenariaďuje iný právny predpis alebo iná zákonná povinnosť

Ako si uplatniť práva vzťahujúce sa k spracúvaniu osobných údajov?
Uplatňovať si svoje práva alebo klásť otázky aké osobné údaje o Vás spracovávame môžete na základe žiadosti zaslanej priamo Spoločnosti MaxLux na emailovú adresu gdpr@maxlux.sk, alebo poštovú adresu spoločnosti.
Udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov v zmysle týchto Podmienok beriete na vedomie, že ak bude vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä ak sa bude opakovať viac ako 3x ročne, bude každá ďalšia žiadosť spoplatnená poplatkom 20 eur (poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie a uskutočnenie požadovaného opatrenia). V prípade nezaplatenia poplatku môže Spoločnosť MaxLux odmietnuť konať na základe žiadosti.
Zároveň beriete na vedomie, že pred vybavením žiadosti musí Spoločnosť MaxLux v prvom rade spoľahlivo overiť vašu totožnosť, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu vašich práv. Z toho dôvodu môže Spoločnosť MaxLux požiadať o poskytnutie dodatočných informácií či dokladov potrebných na verifikovanie identity dotknutej osoby (vašej identity), ak má oprávnené pochybnosti o identite žiadateľa.
Ak Spoločnosť MaxLux vašej žiadosti nevyhovie, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika, ako dozorný orgán. Úrad na ochranu osobných údajov môžete kontaktovať priamo.

Ochrana detí
Ochrana súkromia tých veľmi mladých je pre nás extrémne dôležitá. Z tohto dôvodu neukladáme ani nezbierame informácie o tých osobách, o ktorých vieme, že sú mladšie ako 16 rokov. Žiadna časť našich stránok nie je upravená tak, aby lákala kohokoľvek mladšieho ako 16 rokov. Ak zistíme, že sme zhromaždili osobné údaje detí mladších ako 16 rokov, čo najskôr podnikneme kroky na vymazanie týchto informácií.

Ako sa s nami spojiť
V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese gdpr@maxlux.sk prípadne poštou na adrese: MaxLux, s.r.o., Lozorno 1063, 900 55 LOZORNO