Dotácia na drevodomy

Štát chce podporiť výstavbu drevených rodinných domov s nízkou spotrebou energie dotáciou. Dotácie na drevodomy, resp. na montované domy na báze dreva mali byť už v októbri 2017. To bola dobrá správa pre záujemcov o naše montované domy – pretože aj vy by ste mohli získať príspevok na výstavbu montovaného domu RD Rýmařov. Aký je aktuálny stav? Dajú sa čerpať tieto dotácie, alebo sú v príprave iné dotácie?

Vyhlásenie z roku 2017 hovorilo, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) bude podporovať drevodomy s nízkou potrebou energie, a to až do výšky 13 tisíc eur. Výška dotácie bude závisieť od energetickej triedy, stupňa ukončenia stavby a tiež lokality. Ročne by sa mohlo vďaka štátnej podpore postaviť až 200 drevodomov. Momentálne bola vyhláška podaná do medzirezortného pripomienkového konania.

Ako získať dotáciu na drevodomy?

Podľa návrhu vyhlášky sa bude žiadosť podávať Pôdohospodárskej platobnej agentúre do 30 dní odo dňa zverejnia výzvy na predkladanie žiadostí na jej webovom sídle. Preto odporúčame sledovať aj stránky ministerstva, kde bude výzva zverejnená.

Pre koho je dotácia určená a kto ju vlastne získa?

Dotáciu na drevodomy môže získať iba občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v obci, na ktorej území sa nachádza dom, ktorý najneskôr v deň podania žiadosti dovŕšil vek 18 rokov, je vlastníkom domu a pozemku, na ktorom sa dom nachádza.

Podmienky dotácie na drevodomy

O dotáciu na drevodom možno požiadať až po zhotovení drevodomu, ktorý spĺňa nasledujúce kritéria (citujeme z vyhlášky):

 1. Dotácia sa môže poskytnúť na zhotovený drevený rodinný dom s nízkou potrebou energie. 
 2. Dotácia sa môže poskytnúť na dom, ktorého technická špecifikácia je uvedená v prílohe, ak podlahová plocha ) jedného podlažia domu bez pivnice je najmenej 70 m², dom má najmenej tri obytné miestnosti ) a bol skolaudovaný ) najskôr 1. októbra 2017.
 3. Dotácia sa môže poskytnúť na dom,
  • ktorého obstarávacia cena uvedená v zmluve o zhotovení domu uzatvorenej medzi žiadateľom o dotáciu (ďalej len „žiadateľ“) a zhotoviteľom domu (ďalej len “zmluva o zhotovení domu“) je najmenej
   • 65 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty, ak ide o dom na kľúč,
   • 55 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty, ak ide o holodom,
   • 30 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty, ak ide o hrubú stavbu,
  • ktorý je zatriedený do energetickej triedy globálneho ukazovateľa – primárna energia A1 alebo A0,
  • ktorý spĺňa kvalitatívne kritériá deklarované:

Výška dotácie na drevodomy

Výška dotácie je závislá od zaradenia rodinného domu do energetickej triedy. Zvýhodnené budú samozrejme domy, ktoré budú zaradené do energetickej triedy A0, ale dotáciu dostanú aj domy zaradené v triede A1 (momentálne platná energetická trieda).

Dotácia sa môže poskytnúť pre domy na území Slovenska vo výške:

 • 11.000 eur na drevodomy triedy A0
 • 10.000 eur na drevodomy triedy A1

na území hlavného mesta:

 • 6.000 eur na drevodomy triedy A0
 • 5.000 eur na drevodomy triedy A1

a v najmenej rozvinutých okresoch: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance a Trebišov až:

 • 13.000 eur na drevodomy triedy A0
 • 12.000 eur na drevodomy triedy A1

Kvalitu našich domov potvrdzujeme 30 ročnou zárukou

Certifikované výrobné a montážne postupy a kvalita použitých materiálov, garantuje našim klientom vždy ten najlepší výsledok

Kedy a kde žiadať dotáciu na drevodomy?

V čase písania tohto článku (14.8.2017) nie je možné podávať žiadosti na dotácie, pretože vyhláška ešte nebola vydaná. Píše sa v nej, že dotácia bude poskytnutá na domy skolaudované po 1.októbri 2017, preto predpokladáme, že žiadosti bude možné podávať okolo tohto termínu, a po jeho uplynutí. Aktuálne informácie a doplnky, nájdete na konci článku.

Dotácie na drevodomy by sa mali prideľovať podľa poradia. V prípade prijatia dvoch žiadostí v rovnakom čase, bude uprednostnená kompletná žiadosť, resp.žiadosť na drevodom vyššej  energetickej triedy A0.

Môžu vám dotáciu zamietnuť?

Samozrejme, ak nesplníte požadované podmienky vypísané vyhláškou, ktorá sa zároveň odvoláva na ďalšie vyhlášky, žiadosť nebude uznaná. Dotáciu na ten istý dom možno poskytnúť len raz a najzávažnejšie vylučujúce podmienky sú nasledovné:

 1. žiadateľovi bola na účel podľa § 1 poskytnutá dotácia z iných verejných prostriedkov,
 2. na pozemku, na ktorom sa nachádza dom, alebo na dome viazne v čase podania žiadosti vecné bremeno alebo záložné právo okrem záložného práva v prospech banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorá poskytla úver na financovanie nákupu pozemku, na ktorom sa dom nachádza, alebo na zhotovenie domu, alebo
 3. v dome alebo na pozemku, na ktorom je zhotovený dom, je prevádzkareň

Dotáciu nie je možné poskytnúť, ak zhotoviteľ domu uzatvoril zmluvu o zhotovení domu s viac ako desiatimi žiadateľmi, ktorí podali žiadosť už pred vami.

S dotáciami máme skúsenosti – drevodom Dragon 130 EVO, ktorý spĺňal podmienky Zelená úsporám v Českej republike.

Čo má obsahovať žiadosť o dotáciu na drevodomy?

K žiadosti bude potrebné priložiť viaceré doklady, okrem bežných upozorňujeme na najzaujímavejšie:

 • kópia zmluvy o zhotovení domu a kópia účtovného dokladu, ktorý vystavil zhotoviteľ domu žiadateľovi za dom a kópia dokladu o úhrade ceny za dom,
 • overená kópia energetického certifikátu,
 • kópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia domu,
 • overená kópia SK certifikátu o nemennosti parametrov výrobku, SK certifikátu zhody systému riadenia výroby, certifikátu CE alebo certifikátu ISO 9001

Z týchto bodov je jasné, že dom musí byť postavený oficiálne na faktúru a aj uhradený na účet zhotoviteľa – teda tak, ako to robíme my, odkedy sme na trhu. Dom musí mať aj deklarované energetické parametre a musí byť skolaudovaný. Čo tiež vítame, pretože vždy staviame presne to, čo navrhujeme.

Otázne podmienky a znenie vyhlášky, ako aj rozpor s pravidlami EU

Po stretnutí priamo s navrhovateľom dotácie a diskusii s ostatnými členmi Združenia sprac.dreva sekcie drevostavieb sme poslali pripomineky k vyhláške, ktoré by ju mali upraviť nasledovne:

 1. dokladovanie kvality drevostavby by malo byť splnené niektorým z certifikátov, teda buď SK certifikátom nemennosti výrobku, alebo CE certifikátom a pod.
 2. podlahová plocha min.70m2 by nemala byť limitovaná na jedno podlažie v prípade poschodového domu
 3. požiadali sme aj o dodefinovanie termínu, kedy možno žiadať, či až po obdržaní právoplatného olaudačného rozhodnutia, alebo už po prebehnutí kolaudácie

Dotácia má mať motivačný účinok, závisí od samotného občana pre ktorý stavebný materiál sa pri výstavbe svojho domu rozhodne. Primárnym cieľom podporného programu je zvýšiť domáci dopyt po výrobkoch z dreva najmä vo forme konštrukčného materiálu v stavebníctve. Každoročne sa totiž zo Slovenska exportuje 2,5 až 3,5 miliónov m3 surového dreva rôznej kvality. Časť tejto suroviny pritom možno využiť na výrobu komponentov drevených domov, či už ide o lepené drevo, veľkoplošné konštrukčné a izolačné doskové materiály alebo ďalšie výrobky z dreva.

Preto by pre naše rýmařovské domy, ktoré sa montujú na Slovensku, panely sú vyrobené v ČR a kvalitné materiály – teda aj drevené prvky a KVH hranoly sú z ČR a Rakúska – nemal byť problém dotáciu získať.

Kedy bude vyhláška schválená a komu budú dotácie priznané momentálne nevieme povedať, ale je veľmi veľká pravdepodobnosť. Akonáhle budeme vedieť ďalšie novinky, resp.bude finálne znenie vyhlášky, ozveme sa s ďalšími informáciami.

Aktuality a doplnky k článku:

1.10.2017
Zatiaľ nie je nič nové, na stránke Pôdohospodárskej platobnej agenúry (PPA) nie je žiadna aktualita ani informácia týkajúca sa dotácie na drevodomy. Ani na stránke Ministerstva pôdohospodárstva nie je nič nové.

9.10.2017
Prešiel týždeň, skúsili sme obe inštutúcie kontaktovať. V PPA neberú telefón, tak sme telefonovali na Ministerstvo pôdohospodárstva. Boli veľmi milí a poskytli nám aktuálne informácie: „Momentálne je vyhláška stále v pripomienkovom konaní“, vraj niektoré ministerstvá vzniesli pripomienky, ktoré dotáciu a vydanie vyhlášky zabrzdili. Predpokladaný posun a snáď aj vydanie vyhlášky je koncom októbra. Takže na čerpanie dotácií budú nie 3 ale iba 2 mesiace.

1.11.2017
V priebehu októbra vyhláška nevyšla, preto je pre nás otázne, či sa podarí dotácie spustiť ešte tento rok 🙁 Do dvoch týždňov je avizované stretnutie Mimisterstva a nás – zástupcov ZSD SR.

16.11.2017
Po rokovaní zo dňa 14.11.2017 je zrejmé, že tento rok dotácie na drevodomy spustené nebudú. Na poslednom pracovnom rokovaní Zväzu spracovateľov dreva SR a Ministarstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR odznela aj informácia ohľadom dotácií.
Zástupca MPRV SR uviedol, že pripravovaná Vyhláška prešla MPK a rozporovým konaním s MH SR, momentálne je v procese revízie textu. Alokovaná čiastka 1 mil. € na rok 2017 sa preklopí do pripravovanej alokovanej čiastky na rok 2018. V textácii Vyhlášky budú zakomponované aj pripomienky ZSD SR. ZSD SR podporuje vznik a schválenie spomínanej Vyhlášky a predpokladá jej účinnosť od roku 2018.

15.4.2018
Krátka správa po veľtrhu Coneco, kde sme sa stretli priamo so zástupcami ministerstva: Na vyhláške k dotácii sa ďalej pracuje a je možné, že bude už 1.6.pripavená a v druhom polroku spustená. Neskôr dotačný program nespustia, pretože sa do konca roka nestihne vyčerpať. Takže ak už nechcete čakať s kolaudáciou, vydržte maximálne do 1.6.2018 🙁

4.10.2018 
Na konferencii Drevo v modernej architektúre sme diskutovali aj o pokračovaní programu dotácie na drevostavby, pretože téma je stále živá. Napriek tomu, že sa z pohľadu spotrebiteľa nič neudialo, ministerstvá rokujú o vyhláške a riešia vzájomné pripomienky.
Cieľom je, aby bol dotačný program spustený od 1.1.2019.
Tak si budeme držať palce! Viac informácií aj priamo od hovorcu ministerstva tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12957/170245#2468

11.1.2019 
Novinky zatiaľ žiadne, iba sa nám celá problematika ešte zamotala, keďže Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje novú vyhlášku s dotáciou na domy s takmer nulovou spotrebou energie. Keďže je celý proces ešte len na začiatku, nie je jasné za akých podmienok napokon bude dotácia udeľovaná, ale ľudia sa už tešia na ďalšiu dotáciu. Tu je správa ministerstva. Celú problematiku tejto novej dotácie sledujeme a informácie k nej nájdete v novom článku: Dotácia na A0 domy – príspevok na rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energie.

Dôležité linky a zdroje:

Aktuálne znenie vyhlášky a ďalšie dokumenty: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/-/SK/dokumenty/LP-2017-602 konkrétnu vyhlášku nájdete pod názvom: vlastny material.doc
Vyhláška 364/2012 o energetickej hopodárnosti budov: http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-364#p1
Najnovšia informácia na stránke ministerstva: http://www.mpsr.sk/index.php?start&navID=1&id=11984
No a polemika k vyhláške zo strany opozície: http://www.teraz.sk/slovensko/olano-nova-dotacie-mprv-pre-drevodomy/254010-clanok.html

Kubis 74 má plochu podlažia väčšiu ako 70m2 a preto naň môžete získať dotáciu na drevodomy. 

Menu