U nás získate projektovú dokumentáciu domu na stavebné povolenie v cene domu. Ušetríte tak ďalších 1 000 až 3000 € za projektanta a profesistov. Obsahom sú štyri vyhotovenia projektovej dokumentácie domu, požiarne posúdenie a energetické hodnotenie domu. 

V tomto balíku nie sú však všetky dokumenty na stavebné povolenie, pretože niektoré sa vypracovávajú podľa konkrétneho pozemku a niektoré podľa požiadaviek konkrétnych úradov. Radi vám vypracujeme aj ďalšie potrebné dokumenty na stavebné povolenie.

Okrem toho sú však na stavebné povolenie potrebné ďalšie doklady a dokumenty, ktoré nevypracováva projektant, ale vieme vám s nimi pomôcť.

Čo potrebujem na stavebné povolenie? resp. na zahájenie stavebného konania?

Pozrime sa preto spolu na znenie vyhlášky Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorá hovorí o tom, čo je potrebné doložiť pre jednotlivé stavebné konania. Modrou farbou znenie vyhlášky:

(1) Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä

a) sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,

pozn. ModerneDomy.sk – pre našich klientov dodávame v cene domu

b) súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé

 1. navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,11)
 2. požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,4)
 3. nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
 4. údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,
 5. pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
 6. údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,
 7. usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
 8. spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,

pozn. ModerneDomy.sk – pre našich klientov dodávame v cene domu

c) celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením

 1. hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,
 2. podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,
 3. návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
 4. ochranných pásem; ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby,

pozn. ModerneDomy.sk – pre našich klientov vypracujeme po objednaní balíka doplnkov (prípojky, osadenie, koordinačná situácia)

d) vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,

pozn. ModerneDomy.sk – pre našich klientov vypracujeme po objednaní balíka doplnkov (prípojky, osadenie, koordinačná situácia)

e) stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany,8) požiarnej ochrany4) a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,

pozn. ModerneDomy.sk – pre našich klientov dodávame v cene domu nasledovný potrebný rozsah:

Výkresová časť projektovej dokumentácie obsahuje:

 • pôdorys 1NP – v cene domu
 • pôdorys 2NP – v cene domu 
 • pôdorys krovu – v cene domu
 • pôdorys strechy – v cene domu
 • skladby stien – v cene domu
 • rez (min. 1) – v cene domu
 • pohľady – v cene domu
 • detaily prestupu cez ZD – v cene domu
 • pôdorys zakladovej dosky – v cene domu
 • detail napojenie dosky na základ – v cene domu
 • detail napojenia steny na dosku – v cene domu

Takto vyzerajú podklady pre stavebné konanie – foto pred odovzdaním viacerým klientom – používame ekologické obaly z recyklovaného papiera

f) statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,

pozn. ModerneDomy.sk – pre našich klientov dodávame v cene domu

g) návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,

pozn. ModerneDomy.sk – pre našich klientov vypracujeme podľa objednávky potrebného rozsahu

h) ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií,

pozn. nerieši sa, nejde o takéto stavby

i) ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.

pozn. nerieši sa, nejde o takéto stavby

(2) Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby súboru, projektová dokumentácia prvej stavby obsahuje celkovú situáciu (zastavovací plán) celého súboru stavieb vrátane zariadenia staveniska.

pozn. ModerneDomy.sk – pri objednaní viacerých stavieb, pre našich klientov vypracovávame po dohode na rozsahu a podľa odpracovaných hodín projektanta

(3) Celková situácia stavby a stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady, sa predkladajú vo vyhotovení, ktoré zaručuje stálosť tlače.

pozn. ModerneDomy.sk – príslušnú dokumentáciu tlačíme u profesionálov

(4) Pri jednoduchých stavbách a dočasných stavbách zariadenia staveniska môže byť po prerokovaní so stavebným úradom v jednotlivých prípadoch rozsah a obsah projektovej dokumentácie primerane obmedzený.

Ako vidíte, väčšinu potrebnej dokumentácie na stavebné povolenie, ktorú vieme vyhotoviť na základe nášho domu, máte v cene domu. Zvyšok, na ktorý nevieme stanoviť cenu vopred, pretože závisí aj od vašich rozhodnutí, vám tiež vieme zabezpečiť.

Okrem toho spolupracujeme s odborníkmi, ktorých vieme v prípade potreby zabezpečiť. Sú to najmä geológ, geodet, statik, geotechnik, profesisti, špeciálny profesisti (svetlotechnik, dopravný technik…) atď.

Okrem dokladov na stavebné konanie vám vieme zabezpečiť aj služby inžinieringu – ľudovo povedané, človeka, ktorý vám vybaví stavebné povolenie.

Čo potrebujem na územné konanie? resp. na zahájenie územného konania?

Postupujeme opäť podľa vyhlášky: Vyhláška č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Vzhľadom na následnú náväznosť na stavebné konanie, ktorému toto územné konanie predchádza, je potrebné spojiť sa s našim architektom/projektantom a dohodnúť sa na vypracovaní rozsahu potrebných dokumentov tak, aby ste ich vedeli použiť v oboch konaniach a ušetrili tak čas aj peniaze za vypracovanie Projektovej dokumentácie na obe konania. 

Neváhajte, čím skôr začnete, tým skôr stavebné povolenie získate!

Kontaktujte nás telefonicky, alebo si dohodnite online stretnutie. U nás získate projektovú dokumentáciu domu na stavebné povolenie v cene domu. Zvyšok vám zabezpečíme a dohliadneme na komplexnosť, aby ste mali so stavebným konaním čo najmenej starostí.

Neváhajte, stavebné úrady momentálne klientov vybavujú aj s 2-3 mesačným oneskorením. Preto začnite čo najskôr.

Fill out this field
Prosím uveďte správnu/funkčnú e-mailovú adresu.
Fill out this field
25 + 8 = ?
Len pre overenie, či nie ste robot:
Enter the equation result to proceed